invert-default-slider-image

Konfidentsiaalsus

Home »  Konfidentsiaalsus

Kahepoolse kokkuleppe alusel saadetud igasugused andmed ja dokumendid ning muu informatsioon, mida Pool või temaga seotud isik on mis tahes vormis avaldanud Poolele või temaga seotud või tema nimel tegutsevale isikule, on konfidentsiaalne.

Konfidentsiaalne ei ole informatsioon, mis on avalikustatud juba enne selle edastamist või mis tehakse avalikult teatavaks Pooltest sõltumatult st. avalikustatakse kolmanda isiku poolt.

Informatsiooni võib avaldada ainult otseselt õigusaktidest tulenevatel juhtudel.

Tõlkebüroo kohustub kasutama Tellijalt saadud informatsiooni ainult Töö teostamise eesmärgil ja mitte edastama seda kolmandatele isikutele.

Tõlkebüroo kohustub enne Informatsiooni avaldamist tema poolt Töö teostamiseks kaasatud isikutele  rakendama mõistlikke meetmeid selleks, et ka nimetatud isikud täidaksid konfidentsiaalsuskohustust.

Tõlkebüroo on kohustatud viivitamatult informeerima Klienti kirjalikult kõigist temale teadaolevatest juhtudest, kui informatsioon on saanud tema tahte vastaselt avalikuks või eksisteerib oht, et see võib saada avalikuks.

Tõlkebüroo ei ole vastutav, kui informatsioon satub kolmandate isikute kätte temast sõltumatult ehk vääramatu jõu (force majeure) tõttu.