invert-default-slider-image

Asiakassopimus

Home »  Asiakassopimus

Käsitteitä:

käännöstoimisto – rajavastuuyhtiö OÜ Printfield (tavaramerkki Premium Tõlkebüroo)

tilaaja – fyysinen tai oikeushenkilö, joka ostaa käännöspalveluita

työt – käännetyt ja tarvittaessa muotoillut tekstit, asiakirjat yms. materiaalit

työmäärä – käännöksen merkkimäärä (välilyönteineen)

hinta – käännöstöiden hinta, joka muodostuu lopullisen työmäärän mukaan.

1.       Tilauksen tekeminen ja vahvistaminen

1.1.    Tilaaja tilaa käännöspalvelun ja toimittaa käännöstoimistolle käännettävät materiaalit joko paperilla tai sähköisesti. Hän ilmoittaa käännöstoimistolle toiveensa koskien määräaikaa ja kohdekieltä.

1.2.    Käännöstoimisto vahvistaa tilauksen vastaanottamisen, laskee asiakkaan pyynnöstä toimitettujen materiaalien perusteella työmäärän, työhön kuluvan ajan ja likimääräisen hinnan. Nämä tiedot lähetetään tilaajalle sähköpostitse.

1.3 Mikäli tilauksen tekee tilaajan nimissä edustajansa, hänen on vakuutettava, että hänellä on kaikki valtuudet edustaa tilaajaa. Hänen on myös vakuutettava, että ymmärtää vastuunsa sekä tilaukseen liittyvät oikeudelliset seuraamukset.

1.4.    Kun tilaaja on hyväksynyt työmäärän, määräajan ja hinnan, käännöstoimisto aloittaa tilauksen täyttämisen.

1.5. Mikäli tilaaja tilaa käännöstoimistolta uuden työn ja käännöstoimisto ottaa sen vastaan uutta asiakassopimusta tekemättä, edellytetään, että sopimuspuolet noudattavat edellisen asiakassopimuksen ehtoja, mutta hinta lasketaan uuden työn tilaamisen yhteydessä käännöstoimiston hinnaston perusteella.

2.       Oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin ja korrektisti kaikista seikoista liittyen tämän sopimuksen perusteella tehtäviin töihin.

2.2.    Käännöstoimistolla on oikeus keskeyttää työt, jos tilaaja ei ole poistanut hänestä johtuvia, töiden toteuttamista estäviä asianhaaroja tai jos hän ei tee käännöstoimiston kanssa yhteistyötä, jos se on töiden lopettamisen kannalla tarpeellista, ja käännöstoimisto on ilmoittanut tilaajalle etukäteen aikomuksestaan keskeyttää työt.

2.3 Tämän sopimuksen kohdassa 2.2 kuvatussa tapauksessa on käännöstoimistolla oikeus vaatia tilaajalta sopimussakkoa 30 % työn hinnasta.

2.4.    Käännöstoimisto sitoutuu toteuttamaan työt laadukkaasti ja määräaikaisesti eli voimassa olevien normien ja hyvien tapojen mukaisesti.

2.5.    Käännöstoimisto sitoutuu ilmoittamaan tilaajan edustajalle kaikista töiden oikea-aikaista valmistumista ja laatua vaarantavista seikoista.

2.6.    Käännöstoimisto sitoutuu töiden toteuttamisen aikana ja tämän sopimuksen päättymisen jälkeen pitämään salassa hänen tietoon tulleita tietoja, joiden salassapitoa tilaajan etu vaatii. Käännöstoimisto on velvollinen käsittelemään henkilötietoja henkilötietolaissa säädetyllä tavalla.

2.6.    Tilaaja sitoutuu maksamaan tarjotusta palvelusta laskuun merkityn summan ja sovittuun määräaikaan mennessä.

3. Laskutus

3.1. Työmäärä ja hinta lasketaan valmiin käännöstyön määrän mukaisesti. Yksi standardi käännössivu vastaa 1800 merkkipaikkaa/sivu välilyönteineen. Lopullinen hinta lasketaan käännöstyön määrän perusteella.

3.2.    Mikäli valmis käännös on 900 merkkipaikkaa lyhempi, peritään puolen käännössivun hinta.

3.3. Tilaaja sitoutuu maksamaan käännöstoimistolle palveluista niiden valmistumisen ja vastaanottamisen jälkeen. Maksuperusteena ovat tilaus ja käännöstoimiston lasku, johon on merkitty palvelu, sen määrä ja hinta.

3.4 Jos asiakas viivyttelee laskun maksamisessa, on käännöstoimistolla oikeus vaatia häneltä viivästyskorkoa 0,5 % päivässä maksamattomalta summalta.

4.       Töiden luovutus ja vastaanotto

4.1.    Tilaaja ottaa käännöstyön vastaan, kun se on valmis; käännöstoimisto esittää laskun.

4.2. Mikäli mahdollista, lähetetään valmis työ sähköisesti tilaajan tilaukseen merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapakusessa katsotaan käännöstyö luovutetuksi kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, kun käännöstoimisto on sähkökirjeen lähettänyt.

4.2. Jos työt eivät täytä sopimusvaatimuksia on tilaajan toimitettava tulostettavassa muodossa reklamaatio ja poikkeamien kuvaus 5 kalenteripäivän kuluessa työn luovuttamisesta lukien.

5. Intellektuaalinen omaisuus

5.1 Tämän sopimuksen perusteella luotu intellektuaalinen omaisuus (tekijäoikeudet, mm. tekijöiden varalliset oikeudet) kuuluu käännöstoimistolle, kunnes se on kokonaan maksettu. Sellaisten töiden julkaiseminen käännöstoimiston kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Loppusäännökset

6.1. Sopimuksen solmimiseen ja täyttämiseen sovelletaan Viron tasavallan lakia.

6.2. Sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta johtuvat riidat ensisijaisesti ilman oikeudenkäyntiä. Mikäli se ei ole mahdollista, ratkaistaan riita joko Viron Harjun maaoikeudessa tai Tallinnan välimiesoikeudessa (yleishyödyllinen yhteisö Tallinna Vahekohus, rekisterinumero 80330823, www.tallinnavahekohus.ee, jäljempänä välimiesoikeus).

6.3. Mikäli asia on tullut vireille Harjun maaoikeudessa, sopimuspuolet eivät saa enää kääntyä riidan ratkaisemiseksi välimiesoikeuden puoleen. Mikäli asia on tullut vireille välimiesoikeudessa, sopimuspuolet eivät saa enää viedä samaa riitaa Harjun maaoikeuteen.