invert-default-slider-image

Tõlketeenuse osutamise kliendileping

Home »  Tõlketeenuse osutamise kliendileping

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Estisch, Amerikaans Engels, Duits, Fins en Russisch. Voor het gemak van de kijker, is de inhoud hieronder weergegeven in de standaard taal van deze site. Je kunt op een van de koppelingen klikken om de taal van de site naar een andere beschikbare taal te veranderen.

Mõisted:

tõlkebüroo – OÜ Printfield (Premium Tõlkebüroo kaubamärgi all)

tellija – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab tõlketeenust

tööd – tõlgitud ja vajadusel kujundatud tekstid, dokumendid jms materjalid

töömaht – tõlgitud tähemärkide (koos tühikutega) arv

tasu – tõlgitud tööde maksumus, mis kujuneb lõpliku töömahu järgi

1.       Tellimuse esitamine ja kinnitamine

1.1.    Tellija tellib tõlketeenuse esitades tõlkimisele kuuluvad materjalid paberkandjal või elektrooniliselt tõlkebüroole, teavitades tõlkebürood oma soovidest tähtaja ja sihtkeele osas.

1.2.    Tõlkebüroo kinnitab tellimuse vastuvõtmist, kalkuleerib tellija soovil esitatud materjalide alusel töömahu, vajaliku teostamisaja ja ligikaudse maksumuse. Vastavad andmed edastatakse tellijale elektronposti vahendusel.

1.3 Tellimuse esitamisega tellija nimel kinnitab tellija esindaja, et tal on olemas kõik volitused tellija esindamiseks, samuti et ta saab aru vastutusest ning õiguslikest tagajärgedest, mis on seotud tellimuse esitamisega.

1.4.    Peale tellija kinnituse saamist tööde mahu, tähtaja ja maksumuse osas, alustab tõlkebüroo tellimuse täitmist.

1.5. Juhul kui tellija annab tõlkebüroole uue töö ning tõlkebüroo võtab selle tegemisele ilma uut kliendilepingut sõlmimata, siis eeldatakse, et poolte vahel kehtivad varasemad kliendilepingu tingimused, kuid tasu arvestus toimub töö esitamise hetkel tõlkebüroos kehtiva hinnakirja alusel.

2.       Õigused ja kohustused

2.1 Tellijal on kohustus anda õigeaegselt ning korrektselt teavet kõikidest asjaoludest, mis on seotud käesoleva lepingu alusel tehtavate töödega.

2.2.    Tõlkebürool on õigus peatada tööde tegemine, kui tellija ei ole kõrvaldanud tellijast sõltuvat tööde tegemist  takistavat asjaolu või ei tee tõlkebürooga koostööd, kui see on tööde lõpetamiseks vajalik ja tõlkebüroo on eelnevalt tellijat kirjalikult teavitanud tööde peatamise kavatsusest.

2.3 Käesoleva Lepingu punktis 2.2 kirjeldatud juhul on tõlkebürool õigus esitada tellijale leppetrahvi nõue 30% ulatuses töö maksumusest.

2.4.    Tõlkebüroo kohustub teostama tööd kvaliteetselt ja tähtajaliselt ehk vastavuses töödele kehtivate normide ja heade tavadega.

2.5.    Tõlkebüroo kohustub teatama tellija esindajale kõigist tööde tähtaegset valmimist ja kvaliteeti ohustavatest  asjaoludest.

2.6.    Tõlkebüroo peab tööde teostamise ajal ja pärast käesoleva lepingu lõppemist hoidma saladuses talle Tööde teostamise käigus teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on tellijal õigustatud huvi. Tõlkebüroo on kohustatud töötlema isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel.

2.6.    Tellija kohustub talle osutatud teenuste eest tasuma arvel näidatud summas ja tähtaegadel.

3.       Tööde eest tasumine

3.1.    Töömahu ja tasu arvestamisel lähtutakse valmistõlke mahust, kus 1800 tähemärki koos tühikutega valmistõlget loetakse üheks standardseks täisleheküljeks. Lõplik tasu saadakse tõlgitud töö mahu põhjal.

3.2.    Kui valmistõlge on lühem kui 900 tähemärki tühikutega, siis makstakse pool lehekülje tasust.

3.3.    Tellija kohustub töövõtjale tasuma teostatud tööde eest pärast tööde teostamist ja vastuvõtmist. Tööde eest tasumise alus on tellimus ja tõlkebüroo arve, milles on kajastatud osutatud teenus, selle maht ja maksumus.

3.4 Arve tasumisega viivitamisel on tõlkebürool õigus arvestada viivist 0,5% päevas tasumata summalt.

4.       Tööde üleandmine ja vastuvõtmine

4.1.    Tellija võtab töö vastu pärast tööde valmimist; töö kohta esitab arve tõlkebüroo.

4.2. Võimalusel edastatakse valminud tööd elektrooniliselt tellija poolt tellimuses märgitud e-postiaadressile. Sellisel juhul loetakse tööd üleantuks kolme tööpäeva jooksul, alates sellest, kui tõlkebüroo on saatnud vastavasisulise e-kirja.

4.2.    Kui tööd ei vasta lepingule peab tellija esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis deklaratsiooni koos mittevastavuse kirjeldamisega 5 kalendripäeva jooksul, alates töö üleandmisest.

5. Intellektuaalne omand

5.1 Käesoleva lepingu alusel valminud tööde intellektuaalne omand (autoriõigused sh autorite varalised õigused) kuuluvad kuni tööde eest täielikult tasumiseni tõlkebüroole ning selliste tööde avaldamine ilma tõlkebüroo kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.

6. Lõppsätted

6.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

6.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad pooled lahendada eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik ja tellija jätkab lepingu rikkumist, lahendatakse vaidlus kas Harju Maakohtus või Tallinna Vahekohtus (mittetulundusühing Tallinna Vahekohus, registrikood 80330823, www.tallinnavahekohus.ee, edaspidi Vahekohus).

6.3. Juhul, kui on algatatud menetlus maakohtus, ei saa pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks Vahekohtusse. Juhul, kui on algatatud menetlus Vahekohtus, ei saa pooled pöörduda sama vaidluse lahendamiseks maakohtusse.